کنکور

حذفیات جدید کنکور ۱۴۰۰

حدفیات کنکور 1400 که توسط سازمان سنجش نادیده گرفته شده است.

حذفیات جدید کنکور ۱۴۰۰ توسط سازمان سنجش اعلام شد و  سریعا اینجا قرار دادیم تا در جریان کامل آن قرار بگیرید، این حذفیات مربوط به اطلاعیه سازمان سنجش مخصوص کنکور ۱۴۰۰ است که در دهه اول  فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان سنجش پیرو اصلاحیه ۲۷ اسفند ۹۹ اعلام شد، شامل یک سری حذفیات مربوط به بیشتر بدانیدها و مطالبی از متن کتاب که به خاطر شرایط شیوع کرونا و برای کمک به داوطلبان کنکور این حذفیات مشخص شده اند.

این اطلاعیه برای رشته های: تجربی و ریاضی و انسانی است.

جزئیات حذفیات کتاب به صورت زیر است: (کلیک کنید)

حذفیات کنکور ۱۴۰۰ سازمان سنجش

حذفیات جدید کنکور ۱۴۰۰ مربوط به رشته تجربی و ریاضی

      حذفیات فیزیک سال دوزادهم کنکور۱۴۰۰  

رشته تجربی:

۱)  حرکت با شتاب ثابت

۲)  تکانه+ قانون دوم نیوتون + نیروی گرانش

۳) از ادراک شنوایی صفحه ۷۳ تا سر بخش بازتاب موج + سراب + پاشندگی نوراز فصل ۳

۴)  لیزر به همراه تمرینات مرتبط به این مباحث در پایان هر فصل

رشته ریاضی:

♦     مبحث سقوط آزاد

♦     تکانه+ قانون دوم نیوتون K

♦     از ادراک شنوایی در صفحه ۸۱ تا پایان فصل ۳

♦     سراب+ پاشندگی نور + از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان فصل

♦     لیزر و پرسش های مرتبط با آن در پایان فصل

♦     شکاف و همجوشی و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل

 حذفیات فیزیک دهم و یازدهم: حذفیات از متن کتاب درسی ندارد و فقط مربوط به قسمت هایی از کتاب است که جزو اهداف برنامه درسی کتاب محسوب نمی شود، مانند: پانویس ها، تاریخ علم ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقاتی، جدول، پیوست، واژه نامه، اطلاعات، داده های ریز و جزئی مربوط به تصاویر، داده های مندرج در پرسش و پاسخ و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.

برای اطلاع از بقیه جدول محدودیت طراحی سوال که هر ساله تغییری ندارد می توانید پست مربوط به حذفیات کنکور۱۴۰۱  تمامی رشته ها مراجعه کنید.

   حذفیات زیست سال دوازدهم کنکور ۱۴۰۰

 فصل ۱: از قسمت تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا، از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها، از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل

فصل ۲: از تغییرات رنای پیک تا پایان فصل گفتار ۱، از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار ۲

فصل ۳: از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل

 فصل۴: از ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زدایی

فصل ۵: از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲، سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل

فصل ۶: از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲، از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل، از مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲

فصل ۷: از زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات زیست سال دهم و یازدهم: مطالبی با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی، پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول های ساختاری مواد شیمیایی، پرسش از شکل های کتاب درسی (که با غیر مجاز بودن طرح سوال) مشخص شده اند.

     حذفیات شیمی سال دوازدهم کنکور ۱۴۰۰     

فصل ۱: ص ۱ خود را بیازمایید ص ۹، پیوند با صنعت ص ۱۱ _  پیوند با زندگی ص ۳۱ تا انتهای ص ۳۲

فصل ۲: از آغاز فصل تا ص ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ تا ۵۰، خود را بیازمایید ص ۶۲

فصل ۳: آغاز فصل تا ص ۶۷، سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگذر تا ص ۷۳، پیوند با زندگی ص ۸۳، با هم بیاندیشیم ص ۸۵ و ۸۶

فصل ۴: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتنز مولکول های آلی

♦ رسم آرایش الکترونی عناصری با عدد اتمی بیشتر از ۳۶ در جدول تناوبی

بقیه حذفیات رشته تجربی و انسانی

از شیمی دهم و یازدهم و حتی دوازدهم قسمت هایی که هر ساله برای اطلاعات بیشتر است و از آن ها نباید سوالی در کنکور طراحی شود، این قسمت ها در ابتدای هر کتاب مشخص شده اما شما می توانید برای دیدن این قسمت ها نیز از پست حذفیات کنکور ۱۴۰۱ تمامی رشته ها کمک بگیرید.

حذفیات فارسی دوازدهم کنکوری ۱۴۰۰

♦ گنج حکمت، روان خوانی و شعر خوانی
 ادبیات فارسی دهم و یازدهم: حذفیات ندارد

   حذفیات زبان خارجه سه پایه کنکور ۱۴۰۰

از هر سه کتاب حذف شده است. قسمت های What you learned
این حذفیات مشترک کلیه رشته های نظری است.

حذفیات درس عربی کنکور ۱۴۰۰

عربی یازدهم: قسمت معربات فارسی

عربی دوازدهم: خوب است بدانید

همه پایه ها: قسمت های بحث علمی

بقیه قسمت هایی که نباید توسط طراحان از آن ها سوال طرح شود:

  1. البحث العلمی
  2. خوب است بدانیم

حذفیات دین و زندگی: برای درس دین و زندگی سه پایه حذفیاتی از متن کتاب مربوط به کنکور ۱۴۰۰ اعلام نشده و تنها حذفیات همان قسمت هایی است که طراحان سوال مجاز به طرح سوال از آن ها نیستند و در ابتدای هر کتاب مشخص شده اند، و شما حتی می توانید در پست حذفیات کنکور ۱۴۰۱ تمامی رشته ها قسمت های مربوط به این درس را مشاهده کنید.

حذفیات ۱۴۰۰ مربوط به رشته انسانی

         حذفیات فلسفه ۲ کنکور ۱۴۰۰

· درس ۴، درس ۹، درس ۱۲

· درس ۱۰ صفحات ۷۹، ۷۸، ۸۲

· درس ۱۱ صفحات ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۷، ۸۸

قسمت هایی که در کتاب فلسفه ۱و ۲ برای اطلاعات بیشتر است و طراحان سوال مجاز به طراحی سوال از آن قسمت ها نیستند، شامل:

  • فعالیت هایی که با علامت ستاره * مشخص شده اند.
  • مطالب در حاشیه کتاب
  • پاورقی و مطالب مربوط به مطالعه

  علوم و فنون ۳ برای کنکور ۱۴۰۰

  خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

 

 دین و زندگی رشته انسانی کنکور ۱۴۰۰

دینی ۲: بحث حرکت زمین و هفت خط ادامه در ص ۴۷ – ص ۶۲ از خط ۶: هم چنین آنان از چنان بینش عمیقی …

دینی۳: درس ۱۱ و ۱۲و ۱۳

بقیه حذفیات دین و زندگی: مربوط به بخش هایی برای اطلاعات بیشتر دانش آموز است که در ابتدای کتاب مشخص شده و می توانید در پست حذفیات کنکور ۱۴۰۱ تمامی رشته ها آن ها را مشاهده کنید.

      حذفیات درس عربی کنکور ۱۴۰۰

عربی۱: البحث علمی

عربی ۲: برای مطالعه صفحه ۵۷ و ۵۸ – بحث علمی

عربی ۳: خوب است بدانید صفحه ۱۸- بحث علمی – کنزالحکمه – نورالسماء – البحث العلمی (پژوهش)

   حذفیات تاریخ ۳ و جامعه شناسی ۳ کنکور ۱۴۰۰

 تاریخ ۳: درس ۱ و ۲

جامعه شناسی ۳: درس ۲

حذفیات تاریخ ۱و۲: حذفیاتی از متن کتاب برای این مباحث مشخص نشده و مانند بقیه کتاب ها حذفیات شامل قسمت هایی است که طراح سوال مجاز به طرح سوال از آن قسمت ها نیست، مانند بیشتر بدانید ها و یک توضیح و … قسمت های دیگری که در ابتدای کتاب مشخص شده همچنین می توانید در پست حذفیات کنکور ۱۴۰۱ تمامی رشته ها آن را مشاهده کنید.

حذفیات جدید کنکور ۱۴۰۰ برای داوطلبان کنکور یک فاجعه است یا یک فرصت

 حذفیات مربوط به درس ها و متن کتاب که هر ساله جزو سوالات کنکور بوده اند امسال در فروردین ماه اعلام شده اند که این حذفیات کمی بیشتر و متفاوت تر از حذفیات سال های قبل بوده است، این جا دانش آموزان بعد از اطلاع از این قسمت ها به دو گروه تقسیم می شوند:

  1. دانش آموزانی که تا به حال این مباحث را نخوانده اند.
  2. دانش آموزانی که این مباحث را خوانده و برای آن تست حل کرده اند.

مطمئنا برای دانش آموز دسته اول اتفاق خوبی است و برای دانش آموز دسته دوم اتفاق بد و حتی عامل عصبانیت است که داوطلب برای این مباحث وقت زیادی گذاشته و تست زیادی حل کرده است اما الان این مباحث جزو حذفیات اعلام شده و از آن ها سوالی طراحی نمی شود.

دیدگاه فرد موفق: در بین دانش آموزانی که این مباحث را خوانده اند، فرد موفق کسی است که به جای غصه خوردن از مباحثی ک برای آن وقت گذاشته و در کنکور از آن سوالی طراحی نمی شود این دیدگاه را داشته باشد که این حذفیات برای من یک فرصت است و می توانم زمان خود را از این جا به بعد به مباحث محدود تری بپردازم و در آن مباحث تسلط بیشتری پیدا کنم، پس این خود دانش آموز است که مشخص می کند این حذفیات برای او حکم یک فرصت را داشته باشد یا یک فاجعه.

حذفیات جدید کنکور ۱۴۰۰ را با تغییرات مهمی که داشت بیان کردیم اگر سوالی داشتید می توانید کامنت کنید.

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام خسته نباشید میشه به سوال من جواب بدید؟ من مباحث مربوط به حذفیات را خوانده ام اما الان استرس دارم که این مباحث را مرور نکنم و از این مباحث در کنکور سوالی طراحی شود و نتوانم به آن ها پاسخ دهم نظر شما چیست به عنوان یک مشاور من این مباحث را بخوانم یا نه؟

    1. از این حذفیات در کنکور سوالی طراحی نمی شود و با خیال راحت زمان خود را برروی بقیه مطالب بگذارید اما اگر استرس زیادی دارید می توانید در اولویت آخر خود زمانی که در مباحث حذف نشده به تسلط صد درصد رسیدید مباحث حذف شده را مرور کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا