کنکور

تبدیل تراز به رتبه کنکور

تبدیل تراز به رتبه | تبدیل تراز به رشته قبولی | تجربی، ریاضی و انسانی

این موضوع از زمانی مهم شد که تغییراتی از کنکور ۱۴۰۲ به بعد داشتیم و معمولا بعد نتایج می پرسند تبدیل تراز به رتبه به چه صورتی می باشد؟! پس با ما همراه باشید تا بازه ترازی و بازه رتبه و قبولی رشته دانشگاهی را براتون بنویسیم.

برای مشاوره این پست تماس نگیرید چونکه پاسخگو نخواهیم بود و اطلاعات مورد نیاز شما کامل توسط اورجینال مشاور در اینجا نوشته شده است، اگر سوالی داشتید کامنت کنید.

 نحوه به دست آوردن تراز کل کنکور ۱۴۰۲ به صورت زیر می باشد:

(تراز کنکور × ۰.۶) + (تراز امتحان نهایی یا سوابق× ۰.۴) = تراز کل

تبدیل تراز کل کارنامه کنکور ۱۴۰۲ به رتبه

طبق جداول زیر در رشته های مختلف به سادگی می توانید تبدیل کنید.

رشته تجربی

به جدول زیر دقت کنید.

تراز کل رتبه کشور رتبه منطقه ۱ رتبه منطقه ۲ رتبه منطقه ۳ رتبه سهمیه ۵ درصد رتبه سهمیه ۲۵ درصد
۱۳۰۰۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۲۷۰۰ ۶ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
۱۲۵۰۰ ۱۳۰ ۸۵ ۷۵ ۳۵ ۱۵ ۱
۱۲۰۰۰ ۱۷۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ۵۵ ۲۰ ۱
۱۱۵۰۰ ۲۷۰ ۲۱۰ ۲۰۰ ۹۵ ۳۸ ۱
۱۱۰۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۹۰ ۱۰۰ ۶۵ ۱۰
۱۰۵۰۰ ۱۱۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۴۵۰ ۲۰۰ ۲۰
۱۰۰۰۰ ۳۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ ۹۵۰ ۳۵۰ ۴۵
۹۵۰۰ ۷۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۱۰۰ ۱۷۰۰ ۵۵۰ ۱۰۰
۹۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۵۰۰ ۳۸۰۰ ۱۱۰۰ ۲۰۰
۸۵۰۰ ۲۲۰۰۰ ۶۶۰۰ ۹۵۰۰ ۶۹۰۰ ۲۱۰۰ ۴۰۰
۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۳۶۰۰ ۵۰۰
۷۵۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۸۰۰
۷۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۸۵۰۰ ۹۰۰
۶۵۰۰ ۱۱۱۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۴۰۰
۶۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۲۲۵۰
۵۵۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰ ۸۷۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۶۰۰
۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۵۴۰۰
۴۵۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۸۱۰۰
۴۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۳۵۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰
۳۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰

رشته انسانی

به جدول زیر دقت کنید.

تراز کل رتبه کشور رتبه منطقه ۱ رتبه منطقه ۲ رتبه منطقه ۳ رتبه سهمیه ۵ درصد رتبه سهمیه ۲۵ درصد
۱۳۰۰۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۲۷۰۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۲۵۰۰ ۱۰ ۷ ۴ ۲ ۱ ۱
۱۲۰۰۰ ۱۱۰ ۵۵ ۳۵ ۲۲ ۶ ۱
۱۱۵۰۰ ۲۳۵ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۰۵ ۲۲ ۱۱
۱۱۰۰۰ ۴۳۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۵۵ ۵۵ ۲۰
۱۰۵۰۰ ۹۲۰ ۳۶۰ ۳۶۰ ۳۳۰ ۸۰ ۲۵
۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰ ۶۲۰ ۸۵۰ ۴۴۰ ۶۱۰ ۳۵
۹۵۰۰ ۳۲۰۰ ۹۵۰ ۱۳۵۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۶۰۰
۹۰۰۰ ۶۳۰۰ ۱۶۰۰ ۱۹۰۰ ۲۶۰۰ ۱۵۵۰ ۲۰۰
۸۵۰۰ ۱۱۸۰۰ ۲۶۰۰ ۴۰۰۰ ۵۳۰۰ ۲۰۰۰ ۳۵۰
۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۵۰۰ ۹۵۰۰ ۲۴۵۰ ۴۸۰
۷۵۰۰ ۳۳۰۰۰ ۵۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۸۰
۷۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۸۱۰۰ ۱۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۷۵۲۰ ۶۳۰
۶۵۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰ ۲۴۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰
۶۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۶۲۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۹۳۰
۵۵۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰
۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۶۵۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۳۰۰
۴۵۰۰ ۲۸۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۳۰۰۰
۴۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۹۲۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰ ۴۰۰۰
۳۵۰۰ ۴۱۰۰۰۰ ۴۸۲۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۴۵۰۰
۳۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰۰

رشته ریاضی

به جدول زیر دقت کنید.

تراز کل رتبه کشور رتبه منطقه ۱ رتبه منطقه ۲ رتبه منطقه ۳ رتبه سهمیه ۵ درصد رتبه سهمیه ۲۵ درصد
۱۳۰۰۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۲۷۰۰ ۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۲۵۰۰ ۱۶ ۱۰ ۵ ۱ ۱ ۱
۱۲۰۰۰ ۴۰ ۲۸ ۱۳ ۲ ۱ ۱
۱۱۵۰۰ ۱۲۵ ۹۰ ۴۰ ۵ ۸ ۱
۱۱۰۰۰ ۲۷۰ ۱۸۵ ۹۰ ۱۰ ۲۵ ۱۰
۱۰۵۰۰ ۶۱۰ ۴۰۰ ۲۰۰ ۲۰ ۱۰۰ ۱۵
۱۰۰۰۰ ۱۰۶۰ ۸۰۰ ۳۵۰ ۴۵ ۱۵۰ ۴۵
۹۵۰۰ ۲۰۸۰ ۱۳۰۰ ۷۰۰ ۱۱۰ ۱۹۰ ۶۵
۹۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۰۰۰ ۱۹۰ ۲۴۰ ۹۰
۸۵۰۰ ۵۵۰۰ ۳۲۲۰ ۱۸۰۰ ۴۷۰ ۵۳۰ ۱۳۰
۸۰۰۰ ۸۸۰۰ ۴۸۰۰ ۲۹۰۰ ۱۱۰۰ ۹۸۰ ۱۸۵
۷۵۰۰ ۱۳۰۰۰ ۶۶۰۰ ۴۲۰۰ ۱۹۰۰ ۱۵۰۰ ۲۳۵
۷۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۸۶۰۰ ۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۹۰۰ ۲۸۵
۶۵۰۰ ۲۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۴۰۰ ۲۳۰۰ ۳۲۵
۶۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۷۰۰۰ ۲۷۰۰ ۴۰۰
۵۵۰۰ ۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۰۶۰۰ ۳۵۰۰ ۴۷۵
۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۴۵۰۰ ۶۵۰
۴۵۰۰ ۸۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۲۰۵۰۰ ۵۷۰۰ ۸۰۰
۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۶۹۰۰ ۱۰۰۰۰
۳۵۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۴۰
۳۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۵۱۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۲۵۰

در بخش بعدی رشته و تراز را بررسی می کنیم.

با چه ترازی چه رشته ای قبول می شوم؟

بررسی در سه رشته تجربی، انسانی و ریاضی به صورت زیر می باشد.

تبدیل تراز کنکور تجربی به رشته قبولی

جدول رشته های قبولی:

تراز رشته قبولی تجربی
بالای ۱۰ هزار هر چی که بخوای، پزشکی، دندان و دارو
بین ۹ تا ۱۰ هزار داروسازی، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، پزشکی و دندان دولتی و تعهدی و آزاد
بین ۸ تا ۹ هزار تمامی پیراپزشکی ها، پزشکی تعهدی مناطق محروم و فرهنگیان
بین ۷ تا ۸ هزار بهداشت دولتی، تمام پیراپزشکی های آزاد، علوم پایه، رشته ها شناور مانند حسابداری، روانشناسی و مدیریت و فرهنگیان
بین ۶ تا ۷ هزار بهداشت، مامایی آزاد، رشته های شناور
زیر ۶ هزار مهندسی های تجربی (کشاورزی و محیط زیست)، رشته های شناور پیام نور و غیرانتفاعی و آزاد

تبدیل تراز کنکور انسانی به رشته قبولی

جدول رشته های قبولی:

تراز رشته قبولی انسانی
بالای ۹ هزار هر چی که بخواید، حقوق و روان شناسی دانشگاه های تاپ
بین ۸ تا ۹ هزار حسابداری و مدیریت شهرهای بزرگ + حقوق و روان شناسی شهرهای مراکز استان و فرهنگیان
بین ۷ تا ۸ هزار علوم سیاسی و اجتماعی شهرهای بزرگ، فرهنگیان آموزش ابتدایی، مدیریت و حسابداری
بین ۶ تا ۷ هزار مدیریت و حسابداری شهرهای معمولی و روان شناسی و حقوق آزاد و غیرانتفاعی
زیر ۶ هزار مدیریت حسابداری و سایر رشته های انسانی پیام نور و …

تبدیل تراز کنکور ریاضی به رشته قبولی

جدول رشته های قبولی:

تراز رشته قبولی رشته ریاضی
بالای ۸ هزار هر چه که بخواید، مهندسی کامپیوتر و برق و …دانشکاه های تاپ
بین ۷ تا ۸ هزار مهندسی های تاپ دانشگاه های متوسط
بین ۶ تا ۷ هزار مهندسی های شهرهای ضعیف و رشته های شناور
زیر ۶ هزار رشته های ضعیف

آیا ارقام بالا و قبولی های بالا قطعا درست می باشد؟

به صورت قطعی نمی توانیم بگوییم درست می باشد. نوشته های بالا طبق تجربه بهروز اسدی مشاور کنکور نوشته شده است و به احتمال ۹۵ درصد درست می باشد.

عزیزانی بنا به هر دلیلی که می خواهند پشت کنکور بمانند و از برنامه ریزی کنکور استفاده کنند می توانند از خدمات تحلیل اساتید کنکور و مشاوره سایت اورجینال مشاور استفاده کنند.

۴ فاجعه ترازی کنکور ۱۴۰۲

چهار مورد منفی را از نتایج اولیه کارنامه کنکور ۱۴۰۲ می توانیم استخراج کنیم که به صورت زیر می باشد:

۱. تراز سوابق تحصیلی دانش آموزانی که قبل از ۱۴۰۲ امتحان کتبی داده بودند، کمتر شده بود یعنی نمره شون ارزش کمتری داشته است، این مورد به شدت به ضرر دانش آموزان نظام قدیمی بوده است.

۲. تراز کنکور دی نسبت به کنکور تیر ۱۴۰۲ الکی بالا بود چون که رقابت پایینی داشت.

۳. اختلاف نیم نمره در امتحانات نهایی به شدت اختلاف ترازی ایجاد می کرد.

۴. زمین شناسی بیشتر از سهم ضریبی خود تاثیر داشت.

اورجینال مشاور

اورجینال مشاور: انتخاب بهترین دبیر از موسسات + مشاور تحصیلی + انتخاب منابع کنکوری

‫۳۱۷ دیدگاه ها

 1. سلام با تراز ۶۱۹۰ و رتبه ۲۳۹۰۹ اگر سال ۱۴۰۳ انتخاب رشته کنم و با کنکوری که در ۱۴۰۲ دادم،چی میتونم قبول بشم؟

 2. سلام من توکنکور پارسال شرکت کردم بالفرض این که در کنکور امسال شرکت کنم میشه از تراز کنکور سال قبل وتراز امتحان نهایی امسال برام رتبه کل ساخته بشه؟

 3. سلام،در رشته تجربی کنکور ۴۰۲ رتبه سهمیه ۲۵ درصد حدود ۵۵۰ ،رتبه کشوریش حدود چند هست؟و همچنین رتبه در منطقه ۲؟

 4. سلام وقت بخیر
  ببخشید با رتبه ۵۴۳۸ و تراز ۴۸۳۹ سهمیه ۲۵٪ پرستاری اردبیل میارم؟ پزشکی سراب یا تعهدی چطور؟ در کل چه رشته ای میارم؟
  ممنون میشم جواب بدید

 5. سلام وقتتون بخیر.با رتبه ۵۶۰۰ خردی سهمیه ۵ درصد شانس قبولی پزشکی پردیس،تعهدی و…..هست؟ داروسازی چطور؟(مکانش مهم نیست)بومی مازندرانم هستم.ممنون میشم پاسخ دهید

 6. سلام استاد
  من رتبه ۴۰۶۹رشته انسانی سهمیه منطقه ۲ هستم
  میخواستم بدونم با این رتبه رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق دانشگاه پردیس فارابی قم یا دانشگاه دولتی قم یا دانشگاه حضرت معصومه قم کدام را قبول میشم؟
  در انتخاب رشته مجازی برام فقه و مبانی حقوق دانشگاه پردیس فارابی را آورده بود میخوام بدونم نظر شما چیه با این رتبه به چی میشه دلم رو خوش کنم؟؟

 7. با تراز ۶۲۶۶ منطقه دو ایا پرستاری ازاد یا تکنسین اتاق عمل ازاد مشهد یا بیرجند یا زاهدان می یارم لطفاً جواب بدید با رتبه ۵۲ هزار و خورده ای

  1. سلام خوبین امسال اگه فقط نهایی رو بالای ۱۹ بگیریم خب حالا خب قطعا نمیدونم و معلما میگن نهایی رو بالا گیبرن دو سه تا سوال حتما تو کنکور که از سال دوازدهم فقط میاد میتونید بزنید خواستم بپرسم با نمره نهایی مثلا ۵۰ درصد کاملشو بگیریم چه رشته هایی میشه خوند حالا با فرض اینکه کنکور رو خالی دادیم

 8. سلام استاد خسته نباشید رتبه در منطقه سه رتبه ۴۳۰۰۰ هست و سهمیه پنج درصد ۱۱۷۹۱
  رتبه کل در سهمیه نهایی ۱۱۷۹۱
  کرمانشاهم پرستاری دولتی کدوم شهر قطعی میارم و یا اتاق عمل،پذستاری تعهدی؟؟؟؟؟
  خواهش میکنم جواب بدین

 9. سلام با رتبه ی ۴۸۰۰۰منطقه ی ۳ کجا و چه رشته ای می تونم قبول بشم 😭😭لطفا لطفا راهنماییم کنید خسته شدم بخدا اینهمه بخونی شب و روزت با درس و کتاب نه دوستی نه رفیقی نه آشنایی اونوقت همچین رتبه ای بیارم😭😭😭تو روخدا راهنمایی کنید

 10. سلام وقتتون بخیر . تجربی هستم با تراز کل ۶۷۰۰ منطقه ۲ کرمانشاه رتبه کل در سهمیه هم ۳۷۵۰۰ شده . چقدر امکانش هست فرهنگیان کرمانشاه قبول بشم؟

 11. سلام با تراز کل ۶۷۳۰ و رتبه کل در سهمیه ۹۲۹ با سهمیه ۲۵ درصد میتونم پزشکی یا دندون دولتی بیارم؟حالا هر دانشگاهی فرقی نمیکنه

  1. سلام
   با تراز ۵۷۴۹ رتبه کل:۳۳۶۷۸ رشته انسانی منطقه ۲ توی چه رشته ای میتونم فعالیت کنم؟و چه دانشگاهی.
   ممنونم

 12. سلام
  لطفا بگین رتبه اصلی کدومه
  رتبه در سهمیه مناطق هست یا رتبه کل در سهمیه نهایی؟؟؟؟؟؟
  خواهش میکنم جواب بدین

 13. سلام استاد
  رتبه ها دیشب ساعت ۱۲ شب اومده
  من رتبه سهمیه منطققه ۲ داشتم رشته انسانی شدم ۴۰۶۹ به نظرتون دانشگاه دولتی های قم چی میارم؟؟

 14. سلام استاد
  به نظرتون با تراز سوابق ۹۳۶۰ و تراز کنکور۷۱۴۸ و تراز کل ۸۰۰۰ رشته انسانی و سهمیه منطقه۲در دانشگاه قم و دانشگاه حضرت معصومه قم که بومی همین منطقه هستم و محل زندگیمه چه رشته هایی رو صددرصد قبول میشم؟؟

 15. سلام
  استاد با تراز ۶۸۶۲ درصدا و تراز ۸۱۲۶ معدل کنکور و سهمیه ۵ درصد احتمال قبولی پرستاری آزاد یا دولتی توی شهر های تهران رو دارم؟

 16. سلام اینکه چه ترازی معادل چه رتبه ای هست رو چجوری بهش رسیدید؟ طبق سال‌های گذشته مشاورها رتبه های بهتری به دست آوردن. مثلا ۹۴۰۰ رو گفتن رتبه ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ می شه ولی شما زدید ۲۵۰۰!!!

 17. سلام خسته نباشید با تراز کل ۷۸۰۰ منطقه ۲ و سهمیه ۲۵ درصد و معدل ۱۸ میشه بفرمایید رشته پزشکی یا دندانپزشکی تهران چقدر شانس هست ؟شهرستان ها کدوم شهر؟

  1. سلام استاد خسته نباشید گفتین با تراز ۶۳۴۲ و منطقه سه و پنج درصد سهمیه م میتونم پرستاری آزاد بیارم این واقعا قطعیه یا نه فقط یه شانسه و اینکه به جز سیستان کدوم استان میتونم بیارم خودم کرمانشاهم؟؟
   و اینکه مامایی اتاق عمل و…( پیراپزشکی) دولتی میتونم بیارم؟؟؟؟؟
   خواهش میکنم جواب بدین

  2. سلام با تراز کل ۶۷۰۰ حقوق روزانه یا شبانه قبول میشم؟ اگه قبول میشم مثلا کجا من خودم لرستان هستم منطقه۳. لطفا جواب بدید

 18. سلام
  بچه ها مهلت اعتراض به سوابق تحصیلی مگه تمدید نشده بود؟!
  کِی تموم شد من گذاشته بودم اول مطمئن شم که کمتر نمیشه بعد اعتراض بزنم الان رفتم مای مدیو دیدم نوشته به پایان رسیده کلی غصه خوردم کلی گریه کردم. اخه خیلی تحقیق کردم که ببینم کمتر نشه بعد الان رفتم دیدم تموم شده. اخه گفته بودن تمدید شده😐😕🙂💔

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا